Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – shred.lt pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti pagal individualią veiklą atstovaujama Igno Šilianskio (individualios veiklos nr. 1108118)
1.2. Pirkėjas-vartotojas – fizinis asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
1.3. Pirkėjas-įmonė – juridinis asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
1.4. Parduotuvė – elektroninė shred.lt parduotuvė, pasiekiama adresu www. shred.lt.
1.5. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis.
1.6. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
2.4. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

3. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
3.2. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
3.3. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.
3.4. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:
3.5.1. pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą;
3.5.2. pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą;
3.5.3. patvirtina, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis;
3.5.4. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu) ir / ar sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.
3.6. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.8. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.
3.9. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei:
3.9.1. Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų;
3.9.2. Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės;
3.9.3. Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis;
3.9.4. Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka netipinius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Netipiniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas turi teisę:
4.1.1. pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.1.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
4.1.3. grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
4.1.4. į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
4.2.2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
4.2.3. pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių atsiėmimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;
4.2.4. apmokėti prekės grąžinimo išlaidas;
4.2.5. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
4.2.6. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Pardavėjas turi teisę:
5.1.1. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
5.1.2. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
5.1.3. pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja:
5.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
5.2.2. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

6. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.
6.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.
6.4. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus visišką  mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais:
6.4.1. Paysera mokėjimas (užsakymo apmokėjimo metu Pirkėjas tiesiogiai nukreipiamas į savo elektroninę bankininkystę, kurioje patvirtinama apmokėjimo suma).
6.4.2. Banko pavedimu (užsakyme nurodytu el. paštu gaunama užsakymo patvirtinimo formą, kurioje nurodytais rekvizitais galima atlikti bankinį pavedimą Pirkėjui patogiu metu. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti užsakymo numerį).
6.5. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
6.6. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.
6.7. Jeigu Pirkėjas pageidauja gauti sąskaitą faktūrą juridinę veiklą vykdančiam asmeniui, užsakymo formoje privaloma užpildyti įmonės pavadinimą, kodą, PVM kodą (jei toks yra), adresą. Atliekant mokėjimą už užsakymą, būtina bankinį pavedimą arba Paysera mokėjimą atlikti iš juridinio asmens, kuriam reikalinga sąskaita faktūra, banko sąskaitos. Sąskaitos faktūros išrašomos tik asmeniui, iš kurio sąskaitos buvo darytas apmokėjimas.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Prekės pristatomos Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
7.2. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra “Pristatymo informacijoje“.
7.3. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
7.4. Prekės Pirkėjams pristatomos per terminą, nurodytą užsakomos prekės aprašyme. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui
individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
7.5. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.
7.6. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar neprastatymu.
7.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
8.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
9.1. Pirkėjas-vartotojas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos
Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių atsiėmimo punktą. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų
prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
9.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
9.3. Prekės gali būti grąžinamos į Prekių atsiėmimo skyrių arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į Prekių atsiėmimo skyrių. Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir suderinti prekių grąžinimą.
9.4. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.
9.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
9.6. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.7.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.7.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.7.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
9.7.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą;
9.8. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Nekokybiškas prekes Pirkėjas- vartotojas taip pat gali grąžinti į Prekių atsiėmimo skyrių.

10. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.
10.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
10.3 Kai Pirkėjas įsigyja prekę, ir Pirkėjas atsiskaito dovanų kuponu, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. Už dovanų kuponus pinigai yra negrąžinami.
10.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.5. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

12. INFORMACIJOS TEIKIMAS
12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
13.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Jūsų krepšelis
0
  0
  Tavo Krepšelis
  Tavo krepšelis yra tuščiasSugrįžti į parduotuvę
   Apskaičiuoti pristatymą
   Pateikti nuolaidų kuponą
   Negalimi nuolaidų kuponai
   shred11 Gaukite 11% nuolaidos Švenčiame 11 metų SHRED.LT gimtadienį su 10% nuolaida visoms prekėms !